Granskning av Faktiskt.se – Koppling mellan HPV-vaccin och livmoderhalscancer

Påstående

“Nej, ingen koppling mellan HPV-vaccin och livmoderhalscancer”, enligt Faktiskt.se.

Publiceringar

Publicerat på Faktiskt.se av Sveriges Radio den 23 maj med ansvarig utgivare Olle Zachrison.

Publicerat på Sveriges Radios hemsida med samma rubrik den 23 maj. Artikeln är skriven av Sara Sällström.

Bakgrund

Faktiskt.se har granskat påståendet från NHF Sweden ”Livmoderhalscancer ökar drastiskt – stark koppling till HPV-vaccin” och kommit fram till att det faktiskt är helt fel, ett annat påstående. Michael Zazzio som är kassör i NHF Sweden granskade därför i sin tur Faktiskt.se:s påstående.

Faktiskt.se skriver:

“Intresseorganisationen National Health Federation Sweden påstår att HPV-vaccinering troligen ligger bakom en stor ökning av livmoderhalscancer i Sverige.

De bygger sitt påstående på en studie av en svensk forskare som har publicerat sig under pseudonym.

Studien kopplar samman ökningen av cancer med introduktionen av storskalig vaccination mot HPV-virus.

Men livmoderhalscancer tar så lång tid på sig att utvecklas att en stor ökning inte borde kunna ha skett under den tid som vaccinet har använts i Sverige. Ökningen har inte heller skett bland dem som har fått vaccinet i stor skala.

Påståendet är ett i raden av falska angrepp mot olika typer av vaccin från en stark vaccinkritisk rörelse.”

Bedömning

Faktiskt.se har genom sin publicering visat att sajtens journalister drar förhastade slutsatser för att försöka misskreditera yttranden som görs på olika informationssajter på Internet.

Faktiskt.se påstår att NHF Sweden har gjort ett ”påstående” då föreningen skrev att ”HPV-vaccinering troligen ligger bakom en stor ökning av livmoderhalscancer i Sverige”.

Att skriva att något ”troligen” ligger bakom en företeelse är inte något påstående, utan det är en hypotes. Inom vetenskapen är hypotesen/antagandet grunden för forskning. Utan en hypotes kan man inte genomföra någon egentlig prövning. Hypotesen baseras antingen på en tanke eller på tidigare observationer som man försöker att finna en förklaring till.

Faktiskt.se har även skrivit att NHF Swedens ”påstående” skulle vara ett i raden av falska angrepp mot olika typer av vaccin från en stark vaccinkritisk rörelse.

NHF Sweden har dock inte ”påstått” något och föreningen är inte vaccinkritisk, utan baserar sina informationsartiklar på vaccinationsstatistik och utfallet i vetenskapliga studier.

Faktiskt.se skriver att livmoderhalscancer tar så lång tid på sig att utvecklas att en stor ökning inte ”borde” kunna ha skett under den tid som vaccinet har använts i Sverige. Ökningen har inte heller skett bland dem som har fått vaccinet i stor skala.

I ett vetenskapligt sammanhang kan man inte säga att något ”borde”. Den medicinska vetenskapen baseras i huvudsak på statistik och sannolikhetsutfall, något som Faktiskt.se uppenbarligen inte har någon kännedom om.

I Afghanistan och Irak, där amerikanska trupper har skjutit med projektiler som har bestått av utarmat uran (U 238), har livmoderhalscancer därefter observerats i allt högre utsträckning och har blivit mycket vanligare bland flickor som är yngre än tio år. Detta anses av många forskare ha en direkt koppling till den förhöjda radioaktiviteten i det damm som täcker dessa länders yta. Dammet innehåller radioaktiva isotoper som sönderfaller och som då genererar radioaktiv strålning som skadar befolkningarna i länderna. Därför ökar livmoderhalscancern även i en åldersgrupp där sjukdomen inte alls återfinns i normala fall.

I en majoritet av livmoderhalscancerfallen manifesterar sig sjukdomen efter det att kvinnan fyller 40 år. Enligt statistik från Socialstyrelsens databas är ökningen av livmoderhalscancer i Sverige uppenbar, och NHF Sweden har i sin artikel på ett helt korrekt sätt återgivit ökningen med hjälp av grafer som är direkt skapade i Socialstyrelsens databassystem.

Faktiskt.se skrev att ”Ökningen har inte heller skett bland dem som har fått vaccinet i stor skala”.

Om man ser det utifrån ett vetenskapligt perspektiv så kan man inte dra några slutsatser utifrån att livmoderhalscancern skulle ha ökat bland dem som har fått vaccinet i stor skala, eftersom dessa kvinnor i detta fall tillhör de yngsta grupperna och ännu inte har hunnit utveckla cancersjukdomar i samma utsträckning som äldre grupper. För dem som är unga tar det längre tid än för de äldre att utveckla diagnostiserbar livmoderhalscancer.

De unga kvinnorna har inte heller lika länge och lika mycket varit exponerade för infektioner och inflammatoriska sjukdomstillstånd som är direkt kopplade till cancersjukdom. Den statistik som nu visar att livmoderhalscancern ökar kraftigt kan därför vara en förvarning om vad som komma skall – att livmoderhalscancerfrekvensen i framtiden kanske kommer att stiga ännu mer, i synnerhet bland de yngre kvinnorna.

Orsakerna till den uppenbart ökade frekvensen av livmoderhalscancer kan troligtvis inte kopplas till så många andra källor än just HPV-vaccinet. Det finns förvisso en del andra tänkbara källor, och de möjliga källorna är ännu fler än de tänkbara, eftersom vi inte känner till allting som påverkar cancerförekomst.

Andra läkemedel än vacciner kan till exempel vara en orsak till en ökad cancerförekomst.

Den mikrovågsstrålning som vi i allt högre utsträckning utsätts för kan även den ha inverkan på cancerutveckling. Det är dock inte troligt att det ligger några genetiska orsaker bakom ökningen, eftersom genetisk komposition normalt sett behöver lång tid för att förändras.

Faktiskt.se skriver även att NHF Sweden bygger sitt påstående på en svensk forskare som har publicerat sig under pseudonym. Detta är inte hela sanningen, eftersom NHF Sweden i sin artikel har presenterat statistik som är hämtad från Socialstyrelsens databas.

Att artikelförfattaren till den vetenskapliga artikeln har valt att publiceras under pseudonym är inte konstigt, med tanke på att omkring 90 läkare och forskare som arbetar med alternativ cancerbehandling och forskning i USA och Latinamerika har bragts om livet under de senaste två åren. Det ligger i forskarens självbevarelsedrift att inte skylta med sitt riktiga namn.

Att påstå att det inte finns någon koppling mellan HPV-vaccin och livmoderhalscancer är ett helt ogrundat påstående som Faktiskt.se gör. Man kan dock säga att det inte är säkert att ökningen av livmoderhalscancer beror på HPV-vaccinet, men det kan faktiskt vara så.

Faktiskt.se har genom sin publicering av sin artikel om NHF Swedens artikel om livmoderhalscancerökningen visat att sajten Faktiskt.se har en uppenbart ovetenskaplig hållning, är opålitlig och agerar för att skydda staten, dess myndigheter och deras beslut i till exempel HPV-vaccinationsfrågan. Det framgår med all tydlighet att Faktiskt.se inte besitter någon kunskap inom vare sig vetenskapsteori eller forskningsmetodik.

Faktagranskare

Michael Zazzio, medicinsk forskare inom audiologi och infektionsmedicin

Sveriges Radios påstående: Det finns ingen koppling mellan HPV-vaccin och livmoderhalscancer

1

Faktakorrekthet

1.0/10